Silkeborg kommunes skoler og dagtilbud kan rette henvendelse til Videncenter for Sprog og Læsning ved behov for sparring og support. Som en del af PPL har Videncenter for Sprog og Læsning fokus på følgende i supporten:


  • Skoler og dagtilbud supporteres tidligt, hurtigt og fleksibelt, når de lokaliserer udfordringer

  • Lokal kapacitetsopbygning og forankring

  • Support i den daglige praksis/undervisning

  • Supportfunktionerne skal udfordre eksisterende praksis


Man kan for eksempel henvende sig med nedenstående behov: 


  • Skoler: Organisatorisk udvikling, fx support til tilrettelæggelse af en udviklingsplan eller en proces for indsatsen omkring en udfordring eller et ønske om faglig udvikling inden for sprog og skriftsprog.


Dagtilbud: Flersprogsvejlederne supporterer arbejdet med dansk som andetsprog i dagtilbuddene med praksisnær vejledning. 


  • Vejledning, sparring og udvikling med fagprofessionelle, fx læsevejledere, IT-advokater, DSA-vejledere, sprogansvarlige og/eller lærere/pædagoger. Sparring kan foregå på mange niveauer: over mail, pr telefon, onlinemøder, fysisk møde og evt. en møderække med mellemliggende afprøvninger.


  • Praksisnær support inspireret af co-teaching. Efter afklaring af, at der skal finde en praksisnær support sted, kan der være et forløb med formøde, forberedelsesmøde, indsats og evaluering. Disse vejledningssløjfer kan se forskellige ud, og hvilken model der passer til den lokale situation aftales i samarbejde.


Videncenter for Sprog og Læsning - en del af PPL

Videncenter for Sprog og Læsning samarbejder med de andre teams i PPL om at supportere i dagtilbud og skole. Eksempelvis samarbejdes med tale-hørekonsulenterne i Team sprog og kommunikation, PPL om kompetenceløft i forhold til sprog, om Sprogvurderingen, der gennemføres i dagtilbud og som gentages i 0. klasse. Ligesom der samarbejdes om supportering af elever med både sproglige og skriftsproglige udfordringer. 

Videncenter for Sprog og Læsning samarbejder ligeledes med psykologer og læringsvejledere fra Team Læring og Udvikling vedrørende elever med sammensatte vanskeligheder.