Politisk udvalgsmål

Silkeborg Kommunes Børne- og Unge udvalg har nedsat et udvalgsmål vedr. børn og unges sprog- og læsekompetencer i Silkeborg Kommune i skoleårene 20/21 og 21/22. Arbejdet med dette udvalgsmål indbefatter bl.a. udviklingen af en samlet strategi for det sproglige og skriftsproglige område 0-18 år.

Gode sproglige indsatser og læringsmiljøer kalder på en overordnet sproglig og skriftsproglig strategi, som er retningsgivende for arbejdet med sprog og skriftsprog i dagtilbud og skole. Strategien skal understøtte at fagprofessionelle i alle skolens fag har fokus på den sproglige dimension, der er fundament og nøglen til viden i de forskellige fag og på sigt til livslang læring. Tilhørende strategien vil der bliver udviklet en handleplan til dagtilbud og skole, som vil være stilladserende for det lokale arbejde med stærke sproglige og skriftsproglige læringsmiljøer.

Det politiske udvalgsmål om sprog og læsekompetencer indbefatter også en status på elevernes skriftsproglige kompetencer i Silkeborg Kommunes folkeskoler, ligesom det indbefatter, at der evalueres og eventuelt justeres på vores vurderingspraksis vedr. sproglig og skriftsproglig udvikling i Silkeborg Kommunes dagtilbud og folkeskoler. Målet er en skriftsproglig vurderingspraksis og deraf følgende indsatser, som er sammenhængende på tværs af dagtilbud og skole, og som kan understøtte rettidige og kvalificerede indsatser, der kan løfte elevers sproglige og skriftsproglige kompetencer i Silkeborg Kommune.

Arbejdet med udvalgsmålet og øvrige indsatser på sprog- og skriftsprogsområdet foregår i et tæt samarbejde mellem Videncenter for Sprog og Læsning, Team Sprog og Kommunikation, skoleledere, institutionsledere, læsevejledere, sprogvejledere samt ressourcepersoner i sprog og læsning i dagtilbud og skoler.