Udviklende arbejde med kommunal vurderingspraksis


Med det politisk bestemte udvalgsmål “Vi løfter alle børns sprog- og læsekompetencer 0-16 år” gives der anledning til at arbejde med de anbefalinger, der ligger kommunalt vedr. skriftsproglig vurderingspraksis på skolerne. VSL arbejder derfor, i samarbejde med relevante parter, i skoleåret 21/22 på en eventuel mere ensartet sproglig og skriftsproglig vurderingspraksis 0.-9. klassetrin, som kan understøtte rettidige og kvalificerede indsatser, der kan løfte elevers sproglige og skriftsproglige kompetencer i Silkeborg Kommune. 


Vurderingspraksissen forventes klar ultimo 22. Indtil da er den hidtidige vurderingspraksis gældende, som omfatter sprogvurdering 3-6 i 0. klasse, Ordlæseprøve 1 i 1. klasse og Ordlæseprøve 2 i 2. klasse samt de obligatoriske nationale test - dette uddybes nedenfor.


Afgørende er det, at det ikke er vurderingspraksissen i sig selv, som kvalificerer elevernes skriftsproglige kompetencer, men i stedet de indsatser, som iværksættes på baggrund af vurderingspraksissen. Vurderingspraksissen skal dog gerne formidle et mere solidt grundlag for målrettede, effektive og systematiske indsatser.


Nuværende obligatorisk vurderingspraksis


Med afsæt i folkeskolelovens §11 foretages der i starten af 0. klasse en sprogvurdering af alle elever. Her anvendes Sprogvurdering 3-6 i Silkeborg Kommune. Her undersøges elevernes sproglige og skriftlige forudsætninger for en god læsestart. Det anbefales at inddrage tale-hørekonsulenten i efterbehandlingen af disse data, da de kan være med til at kvalificere de efterfølgende indsatser.  

 

Derudover er det kommunalt bestemt, at der på alle folkeskoler skal evalueres på elevernes udvikling i afkodning i 1. og 2. klasse, hvortil Ordlæseprøve 1 og 2 fra Hogrefe anvendes. Disse test undersøger elevernes afkodning af enkeltord.Test

Tidspunkt

0.kl.

Sprogvurdering 3-6, klassetesten (Børne- og undervisningsministeriet)


Der testes:

  • Sprogforståelse

  • Rim

  • Bogstavkendskab

  • Forlyd


“Sprogvurdering i 0. kl. procedurebeskrivelse”

Uge 38-41

1.kl.

Ordlæseprøve 1 (Hogrefe)


Der testes afkodning af ord på 2-4 bogstaver - lydrette ord.


Der vurderes på ordafkodningens præcision og hastighed (antal læste ord på 4 min.)

Februar-marts

2.kl.

Ordlæseprøve 2 (Hogrefe)


Der testes afkodning af ord på 4-9 bogstaver - lydrette og ikke-lydrette ord.


Der vurderes på ordafkodningens præcision og hastighed (antal læste ord på 4 min.)

Februar-marts


Udover ovenstående obligatoriske test anbefales det, at skolerne følger elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling tæt. Læs mere om anbefalinger til testmaterialer på øvrige klassetrin under Læsning og Skrivning her på hjemmesiden.