Sprogbaseret didaktik i alle fag

Som barn socialiseres man ind i sproget og tilegner sig ubevidst det sprog, som man eksponeres for. Vokser man op i et norsk miljø, vil man tilegne sig det norske sprog og vokser man op i et dansk miljø, vil man tilegne sig det danske sprog. En central pointe er dog, at der er store forskelle på de varianter af sproget, som elever har med sig i mødet med skolen.

Flere studier har vist, at elever som kommer fra hjem med høj socioøkonomisk status, ofte får et større udbytte af den undervisning, de får i skolen, hvilket betyder, at de endeligt vil have en bedre skolemæssig ballast og dermed bedre afsæt for efter- videreuddannelse end andre børn. (Marte Blikstad-Balas “Literacy i skolen”, 2016) Derfor må de fagprofessionelle have øje for den sproglige diversitet i klasseværelset både blandt etnisk danske børn og flersprogede for at skabe det bedste fundament for personlig og faglig udvikling for hver enkelt elev.


De fleste faglærere har et godt blik for de særlige ord, som præger deres fag og underviser eleverne i betydningen af disse ord. Denne gruppe lavfrekvente ord karakteriseres ofte som niveau 3 ord. Men over niveau 3, gemmer der sig et niveau 2, som defineres som det akademiske sprog fx ord som beregn, analyser, fortolk, vurder mm. Det er også på dette niveau mange elever kommer til korte, hvis faglærerne tager for givet, at de har dette sproglige fundament (Beck, McKeown & Kucan, “Bringing Words to Life”, 2002). Derfor skal man som fagprofessionel være opmærksom på at udvide sin opmærksomhed omkring sproget i faget, da sprog og læring hænger uløseligt sammen. 


En metaundersøgelse fra 2016 af Cervetti and Wright fastslår ligeledes, at selv lidt undervisning i ordforråd før eller under læsning, forbedrer elevers læseforståelse og dermed læring markant. (Cervetti and Wright, “A systematic Review of the Research on Vocabulary Instruction That Impacts Text Comprehension”, 2017)


“All three studies demonstrated that providing even brief instructions on word meanings before or during reading is more effective for supporting comprehension than exposure to the words through reading alone” (Cervetti and Wright, “A systematic Review of the Research on Vocabulary Instruction That Impacts Text Comprehension”, 2017)


Derfor må de fagprofessionelle gennem den sprogbaserede didaktik arbejde på, at der bygges bro mellem hverdagssprog og fagsprog. I opstarten tages der udgangspunkt i elevernes hverdagssprog og egne erfaringer. Dernæst præsenteres eleverne for fagsproget både på niveau 3 og 2 - hvor man forsøger at strække elevernes hverdagssprog i retning af et fagfagligt sprog eksempelvis ved at visualisere, modellere, forklare og læse sammen med eleverne. Herefter skal der arbejdes i gruppesammenhænge med at anvende fagsproget mundtligt, og til sidst vil eleverne være i stand til at formidle deres læring skriftligt med brug af fagsproget (Thiese og Vilien “Broen til fagsproget”, 2019).


Konkrete ideer til arbejdet fra hverdagssprog til fagsprog, også betegnet som arbejdet med det sproglige kontinuum, kan findes under “Faglig læsning og skrivning” (I mappen om indsatsområder og support - når det lægges derover :-)