Elever i lettere skriftsproglige vanskeligheder 

Ikke alle elever i læse- og skrivevanskeligheder er ordblinde og deres vanskeligheder hører dermed ind under den faglige varians, som forefindes i alle fag. 

Med den nationale ordblindetest vil elever med lettere læse- og skrivevanskeligheder falde i den gule kategori. Da denne gruppe rummer op til 20 percentilen for svageste afkodningsfærdigheder, vil gruppen være præget af stor varians. 

At have lettere læse- skrivevanskeligheder kommer ofte til udtryk i en langsom og lidt upræcis læsning. Ofte ses ligeledes stavevanskeligheder. At læse og skrive trækker for denne gruppe større veksler på de kognitive færdigheder end normalt. Denne gruppe har brug for intensive læse- skriveforløb, som understøtter deres konventionelle læse- skriveudvikling. Nogle mister dog motivation for yde en indsats, da de gentagne gange oplever at deres egne færdigheder ikke står mål med de krav, de møder i deres skolegang.


For de hårdest ramte kan det derfor for nogle give mening at anvende udvalgte dele af læse- skriveteknologien, på trods af, at de ikke kan aflægge prøven på særlige vilkår.


Her er det afgørende at skærpe opmærksomheden på elevens kontinuerlige faglige udbytte og ikke prøverne. Hvis læse- skriveteknologien kan øge elevens motivation og faglige udbytte vil det uløseligt stille eleverne bedre ved prøverne, hvorfor vi fra Videncenter fra Sprog og Læsning vil anbefale læse- skriveteknologi til dette segment i den udstrækning elevens faglige udvikling understøttes heraf.


Det skal ligeledes nævnes at til dansk skriftlig fremstilling er alle hjælpemidler tilladte, hvilket også gælder læse- skriveteknologi. De mundtlige prøver er ligeledes ofte synopseprøver, hvor elever med behov for LST kan anvende LST i forberedelsen af prøverne.