Rettigheder for ordblinde

Hvis en elev viser tegn på ordblindhed, skal det afklares, om årsagen til elevens læsevanskeligheder er ordblindhed, så eleven kan få et relevant undervisningstilbud i almenundervisningen. Afklaringen kan ske ved hjælp af Ordblindetesten.

Skolelederen på den enkelte skole har ansvaret for, at elever, der viser tegn på ordblindhed, bliver testet.

Kommunens læsekonsulenter kan eventuelt rådgive om, hvordan man identificerer ordblindhed. 


Skolernes lokale læsevejledere skal være opmærksomme på, hvilke elever der skal testes, og læsevejlederne sørger for testning, så elevens undervisningsmæssige behov kan blive klarlagt. Formålet er, at eleven får størst mulig læring og udbytte af undervisningen, og at eleven kan kan beholde tilhørsforholdet til den almindelige klasse. 


Et relevant undervisningstilbud kan omfatte undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning. Tolærerordninger og undervisningsassistenter er også muligheder, de kan hjælpe både den enkelte elev og klassen som helhed. Hvis undervisningsdifferentiering og holddannelse ikke er nok til at opfylde elevens behov, skal eleven tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 

Læs mere i § 3a og § 5, stk. 6 i folkeskoleloven. 


Det er skolelederen, der - sammen med skolens læsevejleder, klassens lærere og eventuelt kommunens læsekonsulent - skal beslutte, hvordan støtten til ordblinde elever skal tilrettelægges. 


Ordblinde elever har krav på at få udleveret PC/Chromebook til brug i undervisningen. 

Se mere: Udlevering af IT-udstyr til ordblinde elever i Silkeborg Kommune (Pdf)