Sprogvurdering

Der er løbende behov for at vurdere flersprogede elevers kompetencer på både dansk og på modersmålet.

Lærere, der underviser i dansk som andetsprog basis og supplerende er forpligtede på løbende at vurdere flersprogede elevers dansksproglige kompetencer. Formålet med den løbende vurdering er at afdække elevernes fortsatte behov for dansk som andetsprogsundervisning.

I basisundervisning anvendes den løbende vurdering til at følge elevens dansksproglige udvikling og udgør et pejlemærke for, hvornår eleven er klar til yderligere eller fuld udslusning til en almenklasse. I den supplerende undervisning i dansk som andetsprog anvendes den løbende vurdering også til at følge elevens dansksproglige udvikling og danner her grundlag for at vurdere elevens fortsatte behov for supplerende dansk som andetsprog. I forbindelse med den løbende vurdering af elevernes dansksproglige udvikling kan der anvendes forskellige materialer, herunder Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer. Link til Hele vejen rundt

Når en elev overgår fra basisundervisning til en almenklasse, anvendes vurderingsmaterialet Vis, hvad du kan med henblik på at kunne beskrive elevens dansksproglige kompetencer samt elevens fortsatte behov for udvikling. Beskrivelsen overleveres til den modtagende lærer i almenskolen. Link til Vis, hvad du kan

I nogle tilfælde opleves et behov for at vurdere en flersproget elevs sproglige kompetencer på modersmålet. Dette kan ske i forbindelse med en bekymring for elevens faglige udvikling, hvorfor en vurdering af modersmålet kan give en bredere indsigt i elevens forudsætninger for at lære dansk som andetsprog. Hvis eleven ikke har et alderssvarende modersmål, kan det have indvirkning på elevens forudsætninger for at lære dansk. Der samarbejdes altid med forældrene herom, og der er altid en tolk tilstede under vurderingen.

Hos Videncenter for sprog og læsning tilbyder vi bistand til vurdering af flersprogede elevers dansksproglige kompetencer såvel som vurdering af elevers kompetencer på modersmålet.

Ved behov for bistand, kontakt Videncenter for sprog og læsning.