SFO/KLUB

Tilegnelsen af dansk som andetsprog (DSA) i fritids- og klubområdet er ikke særlig udforsket eller velbeskrevet, men der er enighed om, at sprogtilegnelse foregår i alle sammenhænge - også i fritiden.

Videncenter for sprog og læsning tilbyder inspiration og vejledning til at understøtte den sprogtilegnelse, der finder sted både i skolen og i fritiden samt samarbejdet mellem skole- og fritidsdelen.

Samarbejdet mellem skole og fritid gør en stor forskel, når det kommer til at understøtte børn med dansk som andetsprog i deres sproglige, kulturelle og sociale kompetencer.