Sproglig stilladsering i arbejdet med temaer og aktiviteter

Sproglig stilladsering – når arbejdet med sprog er planlagt og målrettet

Idéen med sproglig stilladsering i forbindelse med arbejdet med temaer og aktiviteter er grundlæggende, at man arbejder struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema.

Når man arbejder sprogligt stilladserende, skaber man en ramme for den måde, man arbejder med sproget på. Temaet er en indholdsmæssig ramme, men det tematiske afsæt lægger også op til at arbejdet får en tydelig og planlagt struktur.

Børn der skal i gang med at tilegne sig det danske sprog, eller som har et lille ordforråd på dansk, har stort behov for at få et sprogligt stillads så de har en forforståelse for det, der arbejdes med.

En systematik med fokus på Før UnderEfter af de enkelte temaer, kan være med til at understøtte denne stilladsering.
Før: Aktiviteter, der giver forforståelse og aktiverer fælles viden og erfaringer
Under: Handlingerne/aktiviteterne
Efter: Aktiviteter til efterbearbejdning og konsolidering af erfaringer

Der udvælges eksempelvis 10 fokusord, der har en central betydning for forståelsen af indholdet af det tema, der skal arbejdes med. Det vil give det tosprogede barn større mulighed for deltagelse i emnet. Der kan arbejdes med ordene på forskellige måder.

  • Nogle ord er gode at konkretisere (f.eks. genstand der er ved hånden)
  • Nogle ord er gode at gøre (bevægelses ord)
  • Nogle ord må leges (f.eks. forholdsord, stedord, mm.)
  • Nogle kan visualiseres (eks. Via Ipad, billeder i bøger mm.)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er navneord og udsagnsord, der udvælges som fokusord. Tillægsord, stedord, antal har også stor betydning for sprogforståelsen og et nuanceret ordforråd.

Se eksempel på en skabelon til sproglig stilladsering Før-Under-Efter